Historie

Hieronder vindt u de historie van de activiteiten van Oplossing N69 tot het besluit in Provinciale Staten om de Westparallel aan te leggen. De activiteiten staan in volgorde, van nieuw naar oud. Voor actuele informatie en de stand van zaken kunt u kijken bij Actueel.

Het bleek wat ambitieus om de geschiedenis goed bij te houden. Vandaar dat het hieronder ophoudt met de dramatisch foute keuze voor de Westparallel. Daarna heeft de provincie de plannen uitgewerkt in een Provinciaal InpassingsPlan en de gemeente Veldhoven heeft voor de aansluiting met de A67 gezorgd middels bestemmingsplan Kempenbaan West.  Wij zijn met een aantal particulieren en stichtingen in beroep gegaan tegen deze plannen. Maar dat haalde niet veel uit want de provincie en de gemeente veegde alle bezwaren aan de kant. Uiteindelijk moet je dan in beroep bij de Raad van State, wat we ook gedaan hebben. Na een uitgebreid onderzoek en 2 zittingsdagen kwam de Raad van State met een tussenuitspraak: de gemeente en de provincie krijgen huiswerk.  Kijk verder op `Actueel`op deze site.

 

5 juli 2012: Oproep!

Er staan ons heel wat veranderingen te wachten: het wordt drukker op de Tienendreef, drukker op de Damianusdreef, drukker op de Bergstraat, drukker op de Norbertusdreef, drukker op de Brouwerijdreef en de nieuwe N69 komt misschien nog geen 150 meter van de Keersop te liggen. Die gaan we horen, zien en ruiken.
Wij komen heel graag in contact met mensen die tijd en zin hebben om er voor te zorgen dat e.e.a. zo weinig mogelijk overlast gaat veroorzaken. Meldt u zich a.u.b. aan: het kost echt geen 4 avonden per week en het is nog gezellig ook. We hebben bijvoorbeeld mensen nodig die meehelpen de website bij te houden, die deel kunnen nemen aan werkgroepen, die informatie kunnen verspreiden, die af en toe een vrolijk verhaal kunnen vertellen. Dus ook uw hulp kunnen we gebruiken!

Update 2 juli 2012

Wat is er de laatste tijd gebeurd?
Op 22 juni zijn Provinciale Staten akkoord gegaan met de herziening van de provinciale structuurvisie en het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69. Er werd stevig oppositie gevoerd – met een amendement o.m. over ons voorstel voor twee tracéstudies nl. Westparallel en West Midden , wat het niet haalde- en vervolgens een tegenstem van Groen links, PvdA, Partij van de Dieren, 50PLUS en D’66 maar dit mocht allemaal niet baten. (Als u wilt weten hoe e.e.a. verliep klik dan op deze link naar audiopnames van de vergadering. N.B. Het duurt even voordat alles werkt, schuif door naar 18:45 minuten, het eerste stuk is leeg. Hier treft u verder ook aan: de speech van Groen links , het amendement en een verklaring van de SP met betrekking tot hun stemgedrag en hun oproep om door te gaan!)

Genoemde keuze van Provinciale Staten maakt mogelijk dat de Westparallel wordt aangelegd. Hiermee is het alternatief West-Midden 1, wat veel gunstiger is voor Valkenswaard en zeker voor Dommelen, definitief van de baan. Er is op initiatief van de SP en breed gedragen door andere partijen een motie aangenomen waarin Gedeputeerde Staten onder andere verplicht worden om de direct betrokken bewoners (bijvoorbeeld de bewoners van Dommelen, Riethoven, de boeren) te betrekken bij het verder uitwerken van de plannen*. Moties zijn niet dwingend, we zullen er alles aan moeten doen om onze plaats te claimen. In het verleden is immers bewezen dat men bij de gemeente en de provincie weinig op heeft met de direct betrokken bewoners. Kijk hier naar de verschillende moties: motie 1, motie 2 en motie 3.
Inmiddels hebben wij de provincie gevraagd om ons te laten weten waar en wanneer we aan kunnen schuiven. Dat is gebeurd door een brief van Platform N69 en de Brabantse Milieu federatie (BMF).

Op 31 mei heeft de gemeente Valkenswaard unaniem ingestemd met het gebiedsakkoord. In het gebiedsakkoord zijn afspraken uit het bestuurlijk overleg van 25 partijen vastgelegd. Het is een vaag document waar van alles aan ontbreekt (verdiept of niet? Waar komt de aansluiting?) en wat de gemeente o.a. dwingt mee te werken aan maatregelen die ze zelf eerder afgewezen hebben (zoals het fietspad over de oude spoorbaan). Ook in Valkenswaard is door de voltallige gemeenteraad een motie aangenomen waarin o.m. geëist wordt dat de belanghebbende bewoners betrokken worden bij de verdere uitwerking. We hebben daarmee tot nu toe geen beste ervaringen. Maar we hebben nu met die motie als steun wel wat meer kans dat wethouder Wijnen (CDA) zich deze keer niet onttrekt aan de democratische regels. Wanneer u wilt weten hoe het komt dat Valkenswaard, de gemeente die de meeste last krijgt van deze oplossing toch instemde met het gebiedsakkoord, kijk dan hier.

* uitwerken van de plannen
· Er is namelijk alleen een akkoord over een zoekgebied van ongeveer 900 meter breedte. Of de weg over de Keersopperdreef (is vlak bij) of 900 meter verder komt te liggen maakt nog al wat uit.
· Verder moet duidelijk worden waar de aansluiting op de nieuwe weg moet komen want dat is ook niet vastgelegd. Die kan in de buurt van sportpark ’t Heike komen, maar ook in het verlengde van de Tienendreef, of alleen via de Bergstraat. In alle gevallen zal er overlast komen voor de betrokken bewoners.
· Tot slot is niets duidelijk over de verdiepte ligging. Als de weg verdiept aangelegd wordt dan zullen de bewoners van Dommelen en Riethoven minder last hebben van geluid en van het uitzicht op voorbijrazend verkeer (in de winter) en wordt de weg beter ingepast in het landschap. Maar verdiept aanleggen zal niet overal kunnen ivm grondwaterstromen. Hoewel in de plannenmakerij steeds sprake is geweest van verdiepte ligging vindt de verantwoordelijke gedeputeerde, van Heugten (CDA), het nu ineens niet meer zo nodig. Hij heeft het zelfs in plaats van grondwallen al over geluidsschermen! Dat heeft niets met inpassen in het landschap te maken.

15 juni Beslissing statenvergadering

Op 22 juni aanstaande valt de beslissing of de Westparallel doorgaat of niet tijdens de vergadering van Provinciale Staten in het provinciehuis in den Bosch.
Het agendapunt wordt vanaf 9 uur behandeld. U kunt e.e.a volgen via de audio-opnames van de provinciale website of zelf naar den Bosch gaan. U kunt het audio en mogelijk ook het videoverslag hier volgen.
Het beloofd spannend te worden. Om verschillende redenen is er een meerderheid tegen de Westparallel. Ook het PVV statenlid wat in Valkenswaard woont liet weten voor verder onderzoek van het West Midden1 alternatief te zijn. Hoe gaan de partijen hun standpunten proberen te verzilveren? Hebben provinciale statenleden werkelijk invloed of is de wil van de gedeputeerde wet?

Hier vindt u ook nog een kritisch artikel uit het Brabants dagblad van afgelopen zaterdag.

Slikken of stikken en dan “voor” stemmen, dan ben je pas echt in een fuik gezwommen!

Op 31 mei vond in de gemeenteraad van Valkenswaard de besluitvorming plaats over het gebiedsakkoord Grenscorridor N69. Men stemde na een lange vergadering unaniem in met het gebiedsakkoord.

H&G, PvdA en Valkenswaard Lokaal (VL) brachten na een inleiding een door H&G opgesteld amendement in.(Een amendement is een formele wijziging voor het gebiedsakkoord, kijk hier voor het amendement).
Door dit amendement probeerden deze drie partijen de belangen van heel Valkenswaard (inclusief Dommelen dus) in het proces voorafgaand aan besluitvorming over het gebiedsakkoord, zo goed mogelijk te borgen. Dat had natuurlijk allang eerder, bij het opstellen van het gebiedsakkoord, moeten gebeuren maar hier heeft de wethouder volgens ons de nodige steken laten vallen. Dit amendement had op dat moment dus nog een meerderheid.

CDA en VVD, stelden voor hier een motie van te maken.( Een motie is over het algemeen een beleidsstandpunt en/of een vraag aan het dagelijks bestuur. Ze heeft het karakter van een verzoek).
Er waren geen nieuwe inzichten maar blijkbaar werd de druk te groot voor Valkenswaard Lokaal om hun ingenomen standpunt te handhaven.
H&G en PvdA hielden aanvankelijk voet bij stuk en kwamen daardoor binnen hun mogelijkheden voor Dommelen op, maar konden niet meer anders (omdat de meerderheid weggevallen was onder het amendement) dan kiezen voor een motie. Het gevolg is een uitgeklede motie die niet veel betekenis en daadkracht meer heeft.

De uiteindelijke tekst van de motie werd wat in het amendement onder punt A1 t/m A6 staat.(kijk hier voor het amendement).

Het CDA heeft zo haar wethouder op een slinkse manier uit de wind gehouden en CDA, VVD en D’66 kunnen de indruk wekken ook voor Dommelen op te komen.
Uit hun argumentatie bij de keuze voor het Gebiedsakkoord hielden ze echter op geen enkele manier rekening met de belangen van Dommelen.
Onze wethouder was onmiddellijk bereid om de motie uit te voeren. Een paar weken geleden beloofde hij ook zoiets. (Zie de ED artikelen van april 2012 op de website).
Na een paar dagen kwam hij toen alweer met hangende pootjes terug van de provincie en had zijn grote woorden en beloftes ingetrokkken.

Wij blijven hem en de gemeenteraad kritisch volgen en hopen (meer kunnen we niet) dat de wethouder deze keer zijn afspraken nakomt en niet voortdurend alleen maar denkt aan de belangen van het centrum van Valkenswaard en de regio ten koste van Dommelen zoals tot nu toe.

Het college en de gemeenteraad van Valkenswaard werken zich naar onze mening steeds verder in de fuik door nu zelfs unaniem voor het Gebiedsakkoord te stemmen.

“Slikken of stikken” was de boodschap van de provincie nadat men zich eerder gecommiteerd had aan de zogenaamde Brede Belangenbenadering en dus aan de uitkomsten daarvan. We houden niet van Calimero-achtig gedrag. Maar de belangen van degenen die wonen in het gebied waar de weg komt te liggen zijn tot nu toe helaas genegeerd en vergeten door de vertegenwoordigers in het Bestuurlijk overleg!
“Liever een slechte oplossing dan geen oplossing”, lijkt het devies van de gemeenteraad.”Later in het proces zullen we proberen zo goed mogelijk de boel te repareren”.
Gezien de geschiedenis tot nu toe zal er ook later als de uitkomsten tegenvallen en de gemeenteraad het met bepaalde uitkomsten niet eens kan zijn weinig meer te repareren zijn. Het zal weer slikken of stikken worden dan!!!

En dat terwijl onze indruk is, we herhalen het nog maar eens, dat Valkenswaard de grote verliezer is:

 • Het oorspronkelijke verkeers- en leefbaarheidsprobleem wordt niet opgelost in de kernen en wordt verlegd naar Dommelen en de Europalaan.
 • E.e.a gaat ten koste van leefbaarheid, natuur, milieu, recreatie en ruimtelijke aspecten.
 • Er is nu al te weinig geld om de plannen te betalen en het kost de gemeente straks veel geld voor een aantal zaken die ze niet eens wil hebben (zoals het fietspad op de oude spoorbaan) of nog niet kan overzien ( waar de aansluitingen komen, compenserende maatregelen binnen de gemeente, plaats trace WP en verdiepte ligging).
 • In plaats van een oplossing van een leefbaarheidsprobleem krijgen we nieuw asfalt;een “robuuste” weg door een stiltegebied. Een weg die 4 km verderop al ligt en die met de nodige verbeteringen het vrachtverkeer ook zou kunnen wegleiden van het centrum van Valkenswaard.

“Iets zal die Westparallel wel oplossen, dus is het beter dan niets doen”, zegt men. Maar ten koste van wat allemaal? We hebben het een en andermaal verkondigd, dus men weet ervan en is mede verantwoordelijk. Wij zien niet in hoe men kon denken ook onze belangen te dienen door “voor” te stemmen!

Commissie vergadering MF en ROW in Provinciale staten d.d. 31 mei jongstleden, luister deze hier. Via de link kan men zelf horen hoe met name SP en Groen Links, maar ook PvdA en D66 daar zeer kritische vragen stelden.
Ook daar is geen meerderheid tegen de plannen zoals het er nu voor staat, maar het was goed te merken dat de genoemde partijen zich verdiept hadden in de materie, er zinvolle dingen over te zeggen hadden en daardoor ook het voorgenomen beleid kritisch konden toetsen.

Op 22 juni valt de beslissing in den Bosch of de Westparallel doorgaat of niet.

NB. Op 31 mei is ook het Manifest “Beter Verbinden” aangeboden aan de Provincie.
Wij onderschrijven dit manifest wat geschreven is door een groot aantal organisaties en een andere manier is om bereikbaarheid, leefbaarheid en natuur en landschap in Oost- Brabant te verbeteren. Het is hier terug te vinden en een pleidooi voor
het verbeteren van bestaande wegen en niet van steeds meer nieuw asfalt. Zie ook hier het ED artikel ‘Betere balans nodig tussen asfalt en natuur’.

Update 25 mei: slikken of stikken!

Op donderdagavond 31 mei 2012 zullen om 19.00uur in het
Provinciehuis in ’s Hertogenbosch de commissies MF (Mobiliteit en Financien) en
ROW (Ruimtelijke Ordening en Wonen) van Provinciale Staten een eerste
vergadering hebben over de structuurvisie ruimtelijke ordening deel E:
Grenscorridor N69 en het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69. Een ”ja” in
Provinciale Staten zal de Westparallel mogelijk gaan maken zonder dat er een
weg terug is…….. Er zijn daarom gesprekken gevoerd met de meeste politieke
partijen van Provinciale Staten om hen te informeren over onze standpunten. Op
31 mei zullen we ook namens Oplossing N69 Bewonersoverleg Dommelen in gaan
spreken. Op 22 juni 2012 volgt dan de besluitvorming. De vergaderingen zijn
openbaar en u kan een en ander volgen vanaf de publieke tribune. Uw
aanwezigheid zal stimulerend zijn voor de statenleden om zich goed te beraden.

Die donderdagavond 31 mei 2012 zal vanaf 20.00 uur ook de gemeente Valkenswaard zich uitspreken over het Gebiedsakkoord “Grenscorridor N69” met daarin de keuze voor de aanleg van de Westparallel. In de commissievergadering is een meerderheid in de raad (H&G, PvdA, Valkenswaard Lokaal) duidelijk geweest over de voorwaarden die men stelt om ja te kunnen zeggen. Het Eindhovens dagblad schreef hierover: “Een meerderheid van de gemeenteraad van Valkenswaard wil alleen groen licht geven voor aanleg van de Westparallel als de voorwaarden voor aanleg worden verscherpt”. Zelfs de verantwoordelijke wethouder (Wijnen, CDA)
beloofde de Dommelse gemeenschap aanpassingen in het Gebiedsakkoord, met name een verdiepte ligging (zie ED artikelen hierover van 13, 14 en 26
april rechts onder ‘in de media’).

Op 22 mei 2012 is een brief geschreven door de drie, ook ons
welgezinde partijen, aan Provinciale Staten omdat ze de indruk hadden dat zij
niets kunnen veranderen aan de tekst van het Gebiedsakkoord en Provinciale
Staten kan dit wel (zie hier de brief en  het artikel uit het ED 22 mei). Het lijkt in
dat artikel in het ED dat de toon van de partijen milder is geworden. Toen de
consultant van de gemeente Valkenswaard op 12 april  over het Gebiedsakkoord zei dat het SLIKKEN OF STIKKEN was, waren deze partijen daar nog erg boos over. Hopelijk vergist de verslaggever zich. Want in het artikel staat dat ze akkoord zullen gaan en gaan proberen later hun gelijk te krijgen. Maar een getekend akkoord is een getekend akkoord en daar zit je aan vast. Niet tekenen en vooraf eisen stellen is dus
veel beter.

Oneigenlijke beinvloeding via presentatie
Wij hebben, onder meer, steeds gevraagd om cijfers over de invloed van de
aanleg van de Westparallel op de verkeerssituatie in Dommelen. Via de Plan Mer
kwamen gedeeltelijk antwoorden die wij zorgvuldig bestudeerd hebben. Er is
echter nooit een antwoord gekomen op de vraag naar specifieke gevolgen voor
Dommelen. Nu, in de laatste weken voor de gemeentelijke en provinciale
besluitvorming rond structuurvisie en Gebiedsakkoord is door consultants van de
gemeente Valkenswaard snel, vanwege haast, een “vingeroefening” (lees: “met de
natte vinger”?) gedaan met een verkeersmodel.
Iedere kritische opmerking hierover ontkent men. Dat de cijfers mbt Valkenswaard afwijken van die van de Plan Mer zou komen omdat het model niet hetzelfde is. Waardoor wij natuurlijk onze twijfels hebben bij de cijfers over Dommelen. Wij krijgen de indruk dat men probeert via de presentatie op het laatste moment partijen in Valkenswaard oneigenlijk te beïnvloeden. Zij komen tot de conclusie dat “WP iets, maar niet veel, beter is voor Valkenswaard dan het West Midden 1 alternatief”. Dat is toevallig precies de conclusie die de wethouder graag wil horen. Hier vindt u een mailwisseling tussen een kritische
bewoner en de consultant van de gemeente. Zo kunt u zelf bekijken wat u er van
vindt.

Nog even kort samengevat wat Oplossing N69  Bewonersoverleg Dommelen en Platform N69  graag willen.

 1. Werk alternatief (verbeterd) WM1 evenwaardig uit
  en betrek dat in de verdere afwegingen, al was het maar om vertraging te
  voorkomen.
 2. De verdiepte ligging  van de Westparallel ten westen van Dommelen
  is noodzakelijk en onlosmakelijk verbonden met de keuze van dit alternatief
  (PlanMER).
 3. Middels geohydrologisch onderzoek voorafgaand
  aan de aanleg van alternatief Westparallel moet aangetoond worden dat deze
  aanleg geen onherstelbare schade aan de geohydrologische situatie met zich mee
  zal brengen
 4. Voer binnen twee jaar na de ondertekening van
  het gebiedsakkoord omleidingsroutes in om doorgaand vrachtverkeer te weren uit
  en rond de kernen van Aalst en Valkenswaard.
 5. Omwonenden zoals bewoners van  Dommelen, Riethoven, Westerhoven en de
  betrokken boeren moeten in het vervolg proces mee kunnen beslissen over zaken
  die direct te maken hebben met de tracékeuze en aansluitingen daarop, de wijze
  van uitvoering en de wijze van mitigering.
 6. De financiering en planning van HOV Eindhoven
  HTC-Valkenswaard en bijbehorende voorzieningen moet rond zijn als met de aanleg
  van welk tracé dan ook begonnen wordt.
 7. Het provinciaal budget moet toereikend zijn om
  alles volgens de PlanMER, inclusief ruimtelijke impuls uit te voeren. Het gaat
  om aansluitingen, gebiedsimpuls, mitigering, HOV en eventuele aanpassingen aan
  het HoofdWegenNet.

Er zijn nog steeds veel onzekerheden !!! Dit is reden om
voorwaarden te stellen aan het gebiedsakkoord. Zie voor konkrete verdere  informatie hierover onze  website ; onder “ Belangrijke nieuwe
informatie ” Presentatie bijeenkomst 11 april 2012.

Laten we er het beste
van hopen…….Geniet intussen van het mooie weer tijdens de Pinksterdagen!

Update 26 april

“Westparallel
erop of eronder “kopte het ED afgelopen zaterdag. Het proces is een
cruciale fase ingegaan!Hierbij wat terugblikken op wat er zoal gebeurde en een korte vooruitblik………

Onze derde thema-avond  van 11 april jongstleden in basisschool de
Schepelweyen was een succes!
Ongeveer 100 -120 inwoners uit Dommelen  waren aanwezig. De krant en
lokale bladen hadden er niets over gemeld dus mensen kwamen omdat het leeft in de buurt! Theo Geldens namens H&G, Peter van der Burgt namens de  PvdA, Iwan Luijendijk namens  de VVD, Julie Schmeets  namens Valkenswaard
Lokaal, Joop van Dijk namens  het CDA en Karel Los, fractieondersteuner
van D66, waren allemaal  aanwezig. Mogen we hieruit concluderen dat de
gemeenteraad ons serieus neemt !? In ieder geval werd hun aanwezigheid door de aanwezigen erg op prijs gesteld.

Martin van der Velden hield een uitstekende presentatie over het provinciale
proces tot nu toe, de keuze van de bestuurders voor de  Westparallel en de
betekenis van het concept- gebiedsakkoord voor de toekomst van Valkenswaard
en Dommelen.(Zie hier de presentatie)  Duidelijk werd hierdoor wat de vele vraagtekens en knelpunten zijn die er voor heel Valkenswaard en voor Dommelen in het bijzonder ontstaan door de keuze voor slechts een alternatief. Oplossing N69 Bewonersoverleg Dommelen blijft  bestuurders aanraden om West-Midden 1* mee te nemen in het vervolgtraject en dit nader uit te werken voordat de definitieve beslissing voor een trace valt. Het niet meenemen van dit tweede alternatief lijkt op het bouwen van een huis dat je tijdens de bouw niet verzekert. Dat is i.h.a. niet aan te raden.Erop terugvallen als je met Westparallel bent vastgelopen, wat gezien de vele onduidelijkheden die er nog steeds zijn niet ondenkbaar is, geeft opnieuw grote vertraging die nu vermeden kan worden! Onduidelijkheden zijn o.m. met betrekking tot waar de aansluiting in Dommelen komt; de extra kosten op de A67 waar de weg verbreed moet worden op kosten van de regio; of de verdiepte ligging gaat komen bij Dommelen en over verplaatsing van verkeers- en leefbaarheidsproblematiek binnen Valkenswaard.

Na de presentatie van Martin volgde onder leiding van Jaap Pipping een levendige discussie tussen publiek en raadsleden aan de hand van stellingen. Opmerkelijk is dat bewoners van Dommelen en Riethoven (die samen voor de helft van de ruim 200 zienswijzen hebben gezorgd) nog geen reactie in de bus hebben gehad van de provincie op hun zienswijzen.Toch zou de gemeenteraad al wel moeten beslissen over dit belangrijke dossier.E.e.a. maakte de aanwezigen behoorlijk boos.

Op 12 april volgde daarna  een spannende discussie in de  commissievergadering
waar de gemeenteraad van Valkenswaard voor het eerst in het openbaar mee kon
praten over dit dossier. (zie artikelen ED 13 apr en 14 apr). Dat door een extern
projectleider van de gemeente werd gesuggereerd dat het “slikken of
stikken” was voor de provincie viel niet in goede aarde.
Diverse partijen ,zoals  H&G, PvdA maar ook Valkenswaard lokaal waren
kritisch in hun vraagstellingen en commentaar op hoe de wethouder de
gemeente Valkenswaard vertegenwoordigde  bij dit provinciale proces. De
wethouder deed  vervolgens de toezegging dat hij de verdiepte ligging als eis
zou laten opnemen in het Gebiedsakkoord en dat Valkenswaard het besluit
zou nemen over waar een eventuele aansluiting zou komen te liggen in
Dommelen…..
Deze verdiepte  Westparallel, is voor de politiek een speerpunt in
de besluitvorming omdat die  beloofd is in de plan Mer en nu niet
genoemd wordt in het Gebiedsakkoord. Deze zou de ernstige overlast voor
inwoners van Dommelen zoveel mogelijk moeten wegnemen. Het lijkt erop dat zelfs de bestuurders een wortel is voorgehouden om voor de Westparallel te kiezen als uiteindelijk blijkt dat dit niet waargemaakt kan worden. Harde voorwaarden werden gevraagd. Ook waren er van VL en PvdA vragen naar waarom alternatief West Midden1 niet meegenomen was in het traject en hoe de verhoudingen lagen in de afweging. De wethouder kon daar geen antwoord op geven, (een echte afweging heeft nl. niet plaatsgevonden) maar zou die vraag meenemen.We zijn benieuwd naar de uitkomsten van zijn acties!!!

Op 25 april is tijdens de raadsvergadering besloten dat de beslissing
uitgesteld gaat worden naar 31 mei  2012 omdat er een meerderheid is in de
raad die meer tijd wil om zich voor te bereiden. Zie bijgevoegd artikel ED 26
april.

Op 8 mei beslist de gemeenteraad van Eindhoven om 20.30uur over het
Concept-Gebiedsakkoord. Verschillende partijen daar zijn ook nog bezig zich met
hun standpunt te bepalen. Een aantal mensen van Dommelen en Riethoven zijn
van plan erbij te zijn! Als je mee wilt of ook van plan bent te gaan laat dat
dan weten? Het kan het verschil maken in Eindhoven!

Op 31 mei zal ook Provinciale Staten een eerste vergadering hebben over de structuurvisie. 27 juni volgt dan de besluitvorming. Een “ja” in provinciale
staten zal  de Westparallel mogelijk gaan maken zonder dat er een weg
terug is.. ….De statenleden kijken uit naar wat de gemeenten hierover gaan
zeggen. Ze hebben hun mening nog niet volledig vaststaan. Zie ED 21 april deel 1 en deel 2. Het is dus werkelijk ” erop of eronder ! “


* Natuurlijk zijn er bij de provincie meerdere vormen van West-Midden
besproken. Waar wij het over hebben is West-Midden1 uit de Plan MER en West- (verbeterd) Midden 1 uit de zienswijze van PlatformN69.
West-(Verbeterd ) Midden betekent geen aansluiting HTC, korte, verdiepte
omleiding om Aalst (zonder aansluiting Willibrorduslaan), éénrichtingverkeer in
Valkenswaard en verbod op doorgaand vrachtverkeer tussen Aalst en Valkenswaard en tussen Waalre en Valkenswaard.

Thema avond op 11 april in Dommelen!

Het wordt spannend op 11 april. De Westparallel komt gevaarlijk dichtbij.

Nu hebt u de kans om de besluitvorming te beïnvloeden. Grijp deze kans!

En wel op woensdag 11 april op basisschool De Schepelweyen aan de Hoefsmidwei 4 in Dommelen, kom en laat raadsleden weten hoe U erover denkt.

We hebben de politieke partijen bereid gevonden op deze avond met U over de problematiek en hun standpunt daarin van gedachten te wisselen.
THEMA AVOND WESTPARALLEL
WAAR?
Basisschool” De Schepelweyen” aan de Hoefsmidwei 4 in
Dommelen
WANNEER?
Woensdag 11 april 2012
HOE LAAT?
19.45 uur staat de koffie klaar, aanvang 20.00 uur

Status rondom Westparallel:
Het College van Burgemeester en Wethouders van Valkenswaard vindt dat de
Westparallel er moet komen. Een beslissing met verstrekkende gevolgen
voor Dommelen: veel meer verkeer door onze wijk en een drukke provinciale weg
door een nu nog mooi en rustig natuurgebied.

Wel moet de gemeenteraad nog beslissen of ze akkoord gaat. Maar waar tekent de raad voor? Waar komt de weg? Dicht bij de Keersopperdreef of verder weg; verdiept of voor iedereen hoorbaar en zichtbaar? Waar komt de aansluiting “Dommelen” en met
welke gevolgen voor de bewoners?

Helaas zijn er nog veel onzekerheden, veel zaken moeten nog worden onderzocht. Zo is het nog onduidelijk hoeveel het de gemeente gaat kosten. Een reactie van de
provincie op alle reeds vorig jaar oktober ingediende zienswijzen van bewoners
moet nog komen…. Ook het (verbeterd) West- Midden 1 alternatief wordt na deze
beslissing niet meer meegenomen!

Men kan dan niet meer terug. Een overhaaste beslissing?
Toch neemt onze gemeenteraad op 25 april 2012 een definitief standpunt in.

Maar wat gaat zij besluiten?
Hier vindt u ook nog een raadsvoorstel
met onze voorwaarden die in ieder
geval meegenomen zouden moeten worden door de gemeenteraad tijdens hun
besluitvormingsproces. Deze notitie hebben de gemeenteraadsleden ontvangen ter
voorbereiding op de themaavond en hun discussie in de raadscommissie op 12
april  en de besluitvormende gemeenteraadsvergadering op 25 april.

We zien jullie graag op 11 april as!

Agenda

 • Woensdag 11 april: Thema-avond: concept Gebiedsakkoord Grenscorridor N69 en de consequenties voor Dommelen , 19.45 uur Basisschool Schepelweyen
 • Donderdag 12 april: Commissievergadering in de Hofnar 15 in Valkenswaard
 • Woensdag 25 april: De besluitvormende gemeenteraad ivm het gebiedsakkoord, Hofnar 15 in Valkenswaard,
 • April 2012: Definitieve vaststelling Gebiedsakkoord, Structuurvisie en PlanMer door Gedeputeerde Staten;
 • 31 mei of 1 juni 2012: idem maar dan door Provinciale Staten;
 • 27 juni 2012: ondertekening Gebiedsakkoord door het Bestuurlijk Overleg

Update 15 maart: Persbericht concept gebiedsakkoord

Van Platform N69, waarin verenigd bezorgde en belanghebbende bewoners
uit Dommelen, Riethoven, Valkenswaard en Waalre

Vandaag is het concept gebiedsakkoord met betrekking tot de N69 Grenscorridor gepubliceerd. Dit gebiedsakkoord is onderdeel van de plannen
om tot een oplossing te komen voor het internationaal verkeer over de N69. In
het gebiedsakkoord kiest een meerderheid van de bestuurders voor de aanleg van
de Westparallel, een nieuwe weg langs Dommelen vlak langs de beek de Keersop.

Het Platform N69 – waarin verenigd bezorgde en belanghebbende bewoners uit Dommelen, Riethoven, Valkenswaard en Waalre en een aantal natuur- en milieugroepen – onderstreept dat het noodzakelijk is om in de volgende fase van de planvorming een aantal kansrijke alternatieven mee te nemen, met name voor het doorgaand vrachtverkeer.

Het Platform N69 wijst daarbij op het Tracé West (WM) via de verlengde Fressevenweg en N397 naar oprit A67 Eersel dat nu reeds door de helft van de vrachtwagens wordt gebruikt. En ook op het Tracé Oost via N396 naar oprit A2 Leende dat nu reeds de voorgeschreven route voor gevaarlijke stoffen vormt. Deze beide tracés lopen bijna helemaal over bestaande wegen, terwijl de oplossing in het Gebiedsakkoord de aanleg van een nieuwe weg naar de A67 behelst. Het is verstandig beleid om bij het oplossen van verkeersproblemen volgens de zogenaamde Ladder van Verdaas te werken. Dit houdt in dat je geen nieuwe wegen aanlegt als je het ook met verbetering van bestaande wegen af kunt. Dat bespaart kosten en kan bovendien veel sneller worden uitgevoerd. De wegen liggen er immers voor het overgrote deel al en het vrachtverkeer heeft er ook al voor gekozen. Aan deze afleiding van het verkeer over de bestaande N396 en N397 kan dan ook meteen een verbod voor doorgaand vrachtverkeer door Valkenswaard en Aalst worden gekoppeld. Provinciale Staten van Noord-Brabant en de gemeenteraad van Valkenswaard pleiten ervoor dit nader te onderzoeken.

Het Platform N69 vraagt de Provincie en de gemeentebesturen uitdrukkelijk om deze alternatieven mee te nemen in het vervolgonderzoek (Project-MER) en daar ook proeven mee uit te voeren. En dat kan, want de wegen liggen er grotendeels al.
Het ontbreekt tot dusver alleen nog aan de wil.

Wij stellen twee dingen voor: Meteen, bij wijze van experiment, het
doorgaand vrachtverkeer af te leiden. Dat lost nu meer op dan uitzicht op een
nieuwe weg in 2020 die de problemen niet echt oplost. En alvorens te
besluiten tot de aanleg van een nieuwe weg, eerst alle noodzakelijke onderzoeken af te ronden. Er is nu nog veel niet onderzocht. De gevolgen voor Dommelen zijn niet onderzocht door de gemeente Valkenswaard en de provincie. Ze hebben nog geen idee waar de aansluitingen ter hoogte van Dommelen op de Westparallel moeten komen. Hoe de weg verdiept ingepast moet worden in het landschap van het Keersopdal terwijl daar een bijzondere en kwetsbare geo-hydrologische situatie bestaat, is niet onderzocht. Evenals de verdiepte ligging in combinatie met de waterberging voor het stedelijk gebied niet. Ook is er geen oplossing voor de te verwachten stagnatie op de A67 als een grote stroom verkeer vlakbij knooppunt de Hogt ter hoogte van Koningshof deze snelweg op rijdt. En er is geen oplossing
voor de blijvende verkeersoverlast in de kern van Aalst door lokaal verkeer uit Valkenswaard. Het door ons voorgestelde
(verbeterde) West Midden alternatief lost het verkeers-en
leefbaarheidsprobleem wel op maar dit wordt ook niet meer onderzocht zodat er
maar een mogelijkheid nl. de Westparallel overblijft.

 

Er dreigt nu een politiek compromis te worden gesloten waarvan de gevolgen buitengewoon groot zijn voor natuur, milieu en recreatie  in de prachtige beekdalen, en voor grote groepen burgers in alle omliggende kernen. We hebben in Nederland al meer infrastructuur aangelegd op basis van politieke compromissen, tegen beter
weten en tegen de uitkomst van onderzoeken in. Laten we het in Brabant deze
keer beter doen! Wij doen dan ook een dringend beroep op Provinciale Staten en
Gemeenteraden om de genoemde alternatieven mee te nemen in de volgende fase van dit plan en pas een definitieve keuze te maken als door middel van onderzoek
duidelijk is geworden wat het beste alternatief is.

Namens Platform N69, Ton Zwerts, Voorzitter
e-mail:platformN69@gmail.com

Dommelen: Oplossing N69 Bewonersoverleg Dommelen
Waalre: Themagroep
Leefomgeving en Verkeer Waalre
Riethoven: Riethoven en N69 oplossingen

Update 1 maart: waterberging Keersopdal

Het waterschap de Dommel is o.a. van plan een waterberging te realiseren in het Keersopdal (zie hier artikel uit het ED).
Ter voorbereiding van het opstellen van een Milieu Effect Rapport (MER)
is een Notitie Reikwijdte en detailniveau Waterbergingsproject Keersop
uitgebracht. Daarop is nog tot 5 maart in te spreken. U vindt deze notitie hier.

Het waterschap heeft in het Bestuurlijk Overleg Grenscorridor N69
ingestemd met de Westparallel, terwijl ze op diezelfde plaats een
waterberging moeten realiseren. In bijgaande inspraakreactie (zie
belangrijke nieuwe informatie) herinneren wij het waterschap eraan dat
hun primaire taak is dat iedereen droge voeten houdt. En dat ze er dus
voor moeten zorgen dat de waterberging optimaal wordt. Ook
dat we de gevolgen van het aanleggen van zowel Westparallel (met
verdiepte ligging over 6 km, zoals beloofd in de Plan Mer door de
provincie!!) als ook waterberging goed onderzocht willen hebben.
Zodat
men ontdekt dat het dom was om mee te stemmen met anderen in het
Bestuurlijk Overleg voor de Westparallel. En dat ze er voor gaan pleiten
dat de WP zo ver mogelijk van de Keersop af komt te liggen!!!!

U kunt voor 5 maart ook een inspraaknotitie indienen en de onze daarbij (als voorbeeld) gebruiken. Deze vindt u hier.

Update 25 februari 2012

In de commissievergadering in
de gemeenteraad van Valkenswaard is afgelopen donderdag 16 februari o.a.
gesproken over het Ontwerp Structuurvisie Valkenswaard deel A. We
hebben daar vorig jaar namens 120 mensen een zienswijze over ingediend. U vindt deze hier.

S. Peeters heeft namens het Bewonersoverleg Dommelen in deze commissievergadering met succes ingesproken (zie hier de inspreeknotitie) en artikel in het ED d.d. 17 februari 2012.

Zoals we
gevraagd hebben is de procedure voor onbepaalde tijd stilgelegd tot de
provincie haar definitieve standpunt heeft ingenomen.

Waarom is dit van belang?
In maart 2012 worden voor het eerst de mogelijke wijzigingen op de
provinciale structuurvisie R.O. deel E Grenscorridor N69 bekend.  De
provincie zal reageren en mogelijk wijzigingen overnemen n.a.v. de
ongeveer 220 zienswijzen die in oktober 2012 zijn ingediend.

Zoals u weet hebben wij met goed
onderbouwde argumenten gepleit voor het verder onderzoeken en meenemen
in het proces van een tweede  alternatief nl. de (verbeterde)
West-Midden1. Dit naast het voorkeursalternatief van het B.O.,de
Westparallel. (Zie hieronder *)

Verder wordt in maart 2012 ook pas het (concept-) gebiedsakkoord verwacht voor terugkoppeling naar de achterban en is het uiteindelijke advies van de onafhankelijke commissie Mer beschikbaar.
In dit (concept- ) gebiedsakkoord wordt vastgelegd wat de verplichtingen zijn ten gevolge van de uitkomst van het Bestuurlijk Overleg voor alle betrokken partijen. Dus ook de gevolgen voor de gemeente Valkenswaard. Uit deze gevolgen zullen juridische en financiële verplichtingen voortvloeien.

Wij wilden niet
dat de gemeenteraad van Valkenswaard nog voor het notie heeft van de
inhoud en de verplichtingen die ze aangaat al beslist over de
onderliggende gemeentelijke structuurvisie! Ze zou haar eigen rol
ontkennen en de regie uit handen geven.

En de Valkenswaardse regie is volgens ons broodnodig tot het allerlaatste moment toe!!!

Zeker omdat onze buurgemeentes  de
overlast die zij ondervinden van verkeer wat nu langs hun kernen gaat
proberen te verminderen door de last elders neer te leggen. De
buurgemeentes zijn tegen het onderzoek naar, en een proef met
vrachtwagenverbod in Valkenswaard. Maar zoals op 16 februari in de krant
te lezen was (zie hier het artikel),
willen ze wel gelden die in het potje compensatiegelden voor de WP
zitten gaan benutten voor de noordelijke randweg tussen Bergeijk en
Eersel.

De
provinciale besluitvorming is bij lange na nog niet afgerond:
Provinciale Staten zal de herziening van de Provinciale Structuurvisie
nog goed moeten keuren; 

 • maart 2012:nota van Wijzigingen Structuurvisie RO deel E Grenscorridor N69 en het concept Gebiedsakkoord;
 • april 2012:definitieve vaststelling Gebiedsakkoord, Structuurvisie en PlanMer door GS
 • juni 2012:idem maar dan door PS;
 • juni 2012:ondertekening Gebiedsakkoord door alle samenwerkingspartners. Dit laatste punt is het cruciale moment voor de gemeente Valkenswaard!

* De
(verbeterde) West-Midden 1 variant biedt een betere oplossing, zorgt
volgens het verkeersmodel dat gehanteerd is in de PlanMer voor een
lagere verkeersdruk in het centrum van onze gemeente, verplaatst het
verkeers- en leefbaarheidsprobleem niet naar Dommelen, doorsnijdt niet
onnodig een stuk natuur, laat het waardevolle Keersopdal in tact en kost
minder dan de Westparallel.
Zie voor details alle stukken en onderbouwingen, die hierover zijn rondgestuurd en die op onze website staan.


 

Update 12 februari 2012

Op 8
december 2011 heeft het Platform N69 een goed bezochte (100- 120 mensen)
thema-avond in Aalst- Waalre georganiseerd over de N69 problematiek . Kijk hier voor een verslag van deze avond. Helaas schitterden B&W van die gemeente door afwezi
gheid hoewel
ze speciaal uitgenodigd waren om ook hun visie met hun bewoners te
delen. Ook de bewonersvertegenwoordiger die in het Bestuurlijk Overleg
zit (ook namens ons!) ontbrak.

Daarna werd het een tijdje “stil” rondom de Westparallel. Dat wil  overigens niet zeggen dat er niets gebeurt.

Achter de provinciale schermen wordt er gewerkt aan
het verwerken van alle inspraakreacties en aan de voorbereiding van het
Gebiedsakkoord dat in maart zal worden vrijgegeven voor besluitvorming
en ondertekening. Ook zal een antwoord geformuleerd worden op de
kritische noten die de onafhankelijke commissie MER in haar
conceptadvies heeft gegeven. Deze commissie had  o.m. dezelfde vragen
rondom de keuze van het voorkeurstracé en de manier waarop dat is gegaan
als wij!

Uit onze
(Oplossing N69 Bewonersoverleg Dommelen) contacten met gedeputeerde R.
van Heugten, kregen wij de stellige indruk dat hij helaas op
geen enkele wijze tegemoet wenst te komen aan onze bezwaren tegen de
Westparallel en aan onze nadrukkelijke wens om ook de (verbeterde)
‘West/ Midden 1 variant’ nader te onderzoeken
 en mee te nemen in
het proces. Deze weerbarstige provinciale houding is blijkbaar ook
bekend bij de politieke partijen in Veldhoven en heeft hen  er toe
aangezet om de provincie nogmaals te attenderen op de zeer grote
risico’s van de Westparallel. Hier vindt u de brief van
december 2011, die alle gemeenteraadsfracties van Veldhoven gezamenlijk
naar de fractievoorzitters in de Provinciale Staten hebben gestuurd.
Hierin stellen ze klip en klaar dat de haalbaarheid van het Westparallel
pakket in huidige vorm twijfelachtig is. Veldhoven heeft grote en naar
ons idee terechte zorgen van fundamentele aard die de technische,
financiële en juridische haalbaarheid van de ‘Westparallel’ op gebied
van natuur, mobiliteit, economie en waterberging in het geding brengen.
Zij verzoeken dan ook om de ‘West/Midden variant’ volwaardig en
gelijkwaardig mee te laten nemen in het huidige proces.

Wij delen de Veldhovense zorgen over de financiën. Veldhoven
heeft het geld niet voor hun aandeel in de te maken kosten en het is
niet ondenkbeeldig dat dat ook zal gelden voor vele andere betrokken
gemeenten en instanties. Het risico is groot – de praktijk kent vele
voorbeelden- dat de provincie dan zegt dat een deel van de maatregelen
niet onder  hun verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid  gaan komen.
Met andere woorden: voor het totale pakket van de Westparallel
inclusief Nulplus is er mogelijk geen provinciale verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid!  De
vraag of er naast de aanleg van het asfalt (en wettelijk verplichte
compenserende en verzachtende  maatregelen) meer gebeurt en wanneer, is
dan geen zaak meer van de provincie maar van de overige gemeenten en
instanties.
Die  hebben daar ook geen geld voor en dan lopen we
het risico dat er straks alleen asfalt aangelegd wordt, terwijl een
aantal zaken uit het  beloofde Nulpluspakket en de gebiedsimpuls
achterwege blijven. De ervaring op andere plaatsen leert namelijk dat
realisatie van het totaal pakket dan niet  of slechts ten dele gebeurt.
Een dergelijke ongewenste situatie moet worden voorkomen. Zoals ook de
gemeenteraad van Valkenswaard eerder terecht heeft gesteld, dient het
totale pakket gerealiseerd te worden.

We
hebben de gemeenteraad van Valkenswaard, bijzondere aandacht gevraagd
voor de consequenties van de aanleg van de Westparallel voor Dommelen.
Zie hier de brief.

Voor
zover ons bekend worstelt de provincie nog steeds met het
ontsluitingsvraagstuk waar wij hen op hebben moeten attenderen. Het
vraagstuk is zo complex dat men het ei van Columbus blijkbaar nog niet
heeft gevonden.

Ook
is de provincie er inmiddels achter dat een verdiepte aanleg van een
Westparallel in een overwegend moerassig gebied veel hogere kosten met
zich mee zal brengen dan  waar tot nu toe van is uitgegaan.
Wij
vrezen dat de kans dat de weg niet verdiept maar op maaiveldniveau wordt
aangelegd, groot is. Dat betekent meer geluidsoverlast en dat krijgen
de inwoners van Dommelen dan ook nog eens voor hun kiezen.  Terwijl het
idee van een verdiepte aanleg uit landschappelijke en milieuoverwegingen
nota bene door de provincie zelf naar buiten is gebracht en beloofd via
de Plan Mer. Wij zijn dan ook zeer benieuwd met welke oplossing de
provincie gaat komen. U ook?

Om te
voorkomen dat wij achter de feiten aan blijven hobbelen, hebben wij
wethouder M. Wijnen opnieuw gevraagd om een klankbordgroep te formeren.
De bedoeling is dat in een dergelijke groep inwoners van Dommelen en
gemeente samen nadenken over belangrijke kwalitatieve uitgangspunten en
randvoorwaarden op het terrein van verkeer, milieu en recreatie
vooruitlopend op de ontwerpfase van de provincie. De wethouder heeft
hierop positief gereageerd. Wij zijn in afwachting van een eerste uitnodiging.

Last but not least is
door het Bewonersoverleg een brief en stukken die hier betrekking op
hebben uit Bergeijk naar de gemeenteraden van Valkenswaard en
Aalst-Waalre gestuurd over de door Bergeijk voorgenomen verbeteringen en
het verkeersluw maken van de Fressevenweg en rotonde Endeakkers. (Lees hier de brief en hier het artikel uit het ED
d.d. 11-02-12). Uit verkeersonderzoeken in het kader van de Plan MER
van de provincie is gebleken dat 40% (4 van de 10 motorvoertuigen) van
het verkeer wat de grens over komt over de Fressevenweg rijdt, tussen
Bergeijk en Westerhoven door komt en via de N397 en het Stuivertje naar
de A67 rijdt (of andersom natuurlijk). Dat is dus allemaal verkeer wat
niet langer kiest voor de route door Valkenswaard en Aalst.

Wanneer
Bergeijk op die route maatregelen gaat nemen die, tijdens de verbouwing
van de rotonde en daarna, het verkeer gaan hinderen dan zal een deel van
die 40% weer gaan kiezen voor Valkenswaard/Aalst. Wanneer de helft van
het verkeer daartoe besluit gaan nog maar 2 van 10 motorvoertuigen via
die route. En dus voortaan 8 van de 10 via Valkenswaard/Aalst. Dat is
een toename van het verkeer door Valkenswaard en Aalst van 33%! (het was
6 van de 10 en wordt 8 van de 10). Dat zal te merken zijn!!

Bergeijk
doet er in het Bestuurlijk Overleg van de Brede Belangenbenadering alles
aan om het verkeer bij hen uit de buurt te krijgen. Dat mag. Maar als
het niet langs Bergeijk komt dan komt het door Valkenswaard en Aalst-
Waalre.   De afspraken binnen het Bestuurlijk Overleg  zijn duidelijk:
we doen niets wat verkeer verplaatst van de ene naar de andere gemeente
zolang er geen definitieve oplossing is. Dat bleek toen er onlangs weer
gesproken werd over een onderzoek naar een mogelijk vrachtwagenverbod.
Deze afspraak geldt blijkbaar niet voor Bergeijk.

De Westparallel mag in de ogen van sommigen een oplossing zijn, maar voorlopig ligt deze weg er nog niet. Dat
betekent dat het knijpen van de Endeakkers voor minstens de komende 5
jaar de inwoners van Valkenswaard en Aalst- Waalre met meer verkeer
opzadelt.

Agenda:

Aanstaande donderdag 16 februari wordt in de commissievergadering
van de raad van Valkenswaard gesproken over het bestemmingsplan en het
Ontwerp Structuurvisie Valkenswaard deel A. We hebben daar vorig jaar
namens het Bewonersoverleg een zienswijze over ingediend. U vindt die op
onze website d.d. 14-02-2011.

Op 1 maart wordt deze in de gemeenteraad besproken en mogelijk vastgesteld. Iets voor u om te gaan luisteren!

Update 4 december 2011

Wij zijn er van overtuigd dat de aanleg van de Westparallel geen
oplossing is voor de problemen rond de N69, ook niet voor de inwoners
van Aalst en Waalre!!! Aalst zal namelijk met driekwart van het
autoverkeer blijven zitten. De oplossing voor het op Eindhoven
gerichte verkeer is een goed ingepaste pendelweg, ongeveer over het oude
spoorbaantracé, naar de High Tech Campus,
scroll naar beneden voor een kaartje hiervan.

De gemeente Waalre zal een fors deel van de kosten (waarvoor ook de provincie het geld niet heeft) moeten bijdragen.  De verbeterde West-Middenvariant is voor Aalst-Waalre aanzienlijk goedkoper.

Aanstaande  donderdag 8 december wordt om onze opvattingen aan de
bewoners van Aalst-Waalre voor te leggen en er over te discussiëren,
door het Platform N69 een openbare avond belegd:
Openbare avond over de N69
Donderdag 8 december, 20.00 uur, ’t Hazzo

Het Platform N69 nodigt alle inwoners van Aalst en Waalre van harte uit! En
natuurlijk is het fijn als we dit samen doen, dus u bent ook van harte
welkom bij deze ontmoeting. Behalve via Oplossing N69 is het Platform
bereikbaar onder PlatformN69@gmail.com

Bezoek leden Provinciale Staten aan regio d.d. 02-12-11
Afgelopen vrijdag zijn een 13-tal Noord Brabantse statenleden
tijdens een excursie rondgeleid  door het gebied wat betrokken is bij de
N69 problematiek. Onder de informanten waren bestuurders van diverse
betrokken gemeenten en vertegenwoordigers  van onder meer de Vlaamse
partners, Natuurmonumenten, Brabantse milieufederatie, Waterschap en
twee leden van het Platform N69.

Hier treft u de
door het Platform geschreven brochure met informatie voor de
Statenleden over het door ons voorgestelde (verbeterde) West-
Middenalternatief.

De sfeer was goed; zowel bij de bezoekers als bij de bewoners die men
bij de stopplaatsen tegenkwam! Ook in Veldhoven werd langs de weg
geprotesteerd tegen de voorgenomen Westparallel.

We hopen er dus het beste van.

Update 2 december 2011: “HET KAN BETER EN GOEDKOPER”

Dit verbeterde West-Midden alternatief is een
combinatie van West 2 aangevuld met een beperkt deel van Midden 1 uit de
Plan-MER. De pendelweg (A) om Aalst loopt vanaf de huidige N69, juist ten zuiden van de Lissevenlaan (B), half verdiept achter de bebouwing langs met een ongelijkvloerse kruising met de Willibrorduslaan (C) zonder op- of afritten naar de hoek Mollaan/Holstlaan (D),
onder de A67 door, eveneens zonder op- of afritten. Deze pendelweg lost
het verkeersprobleem in Aalst geheel op. Het verkeer kan dan verder
Eindhoven in naar de HTC (E), via de Locatellistraat (F) naar Veldhoven, naar de rondweg (G) (ring) van Eindhoven, of via de Anton Coolenlaan en Aalsterweg naar Eindhoven (H) Verkeer dat naar de A67 wil kan via de Mollaan (I) aansluiten op de pendelweg.

Update 27 november 2011

Inspraakreactie
Hier vindt u de inspraakreactie
die wij als Oplossing N69 hebben ingediend, de termijn voor de inspraakreacties is nu verstreken.

Kijk hier naar een interview met één van onze mensen waar de bezwaren tegen de Westparallel uiteen gezet worden.
Als u ernaar kijkt , zet het dan bij de intro niet uit. Het begint met
archiefbeelden van de begrafenis van de N69 en daarna komt de actuele
info pas met duidelijke info over de huidige problemen.

Bezoek leden Provinciale Staten aan regio op 2 december aanstaande
Vrijdag 2 december zullen  tussen 9.00 en 13.00 uur leden van de
commissie Ruimtelijke Ordening en de commissie Mobiliteit en Financiën
van Provinciale Staten samen met gedeputeerde van Heugten naar  onze
regio komen voor een werkbezoek.Men zal middels een busrit en tijdens
een lopende lunch kennis nemen van het gebied en de voorgenomen plannen
daarin. De informatie wordt gegeven door een aantal voor- en
tegenstanders van de Westparallel. In de bus rijden twee
vertegenwoordigers van het Platform N69 mee (waar wij dus inmiddels deel
van uitmaken!).

Naast deze twee zullen ongeveer 20 statenleden, 5 projectgroepleden
en een tiental leden van het Betuurlijk Overleg deelnemen.Tijdens de
lunch zijn nog drie extra mensen van Het Platform uitgenodigd en kunnen
de Statenleden in contact komen met onze vertegenwoordigers (inwoners
van het gebied uit Dommelen, Riethoven en Aalst- Waalre, of
Veldhoven(!)) voor een vraag, persoonlijk gesprek en toelichting. Een
presentatie van onze kant werd niet op prijs gesteld.

Het werkbezoek was een initiatief  van ons bewonersoverleg. In mei
hebben we de griffie van de provincie daartoe al een voorstel gedaan;
daar is mee ingestemd  en in oktober hebben we dit voorstel verder
geconcretiseerd. Daarna heeft de Provincie een poging gedaan om ons
vrijwel helemaal buiten te werken. Dat is ze dus niet gelukt.

De bus zal tussen 9.45 uur en ongeveer 10.30 uur door de
Tienendreef/Damianusdreef komen en even stoppen bij de manege bij de
Keersopperdreef. (Daar zullen ook een paar bewoners die zich kunnen
vrijmaken op dat tijdstip aanwezig zijn met een spandoek!) Daarna rijdt
men via de Keersopperdreef naar de Dommelsedijk en Bergstraat en zo
verder.

Als u wilt kan u uw affiche Stop Geen Westparallel weer voor het raam hangen? Er zijn nog enkele affiches bij ons af te halen!

Onafhankelijke Mer commissie kraakt Merrapportage Provincie
Op 16 november heeft de MERcommissie, het onafhankelijke orgaan
wat MER’s tegen het licht houdt om te zien of het allemaal wel klopt,
een voorlopig advies uitgebracht over de Plan-MER.  De commissie is van
mening dat in de MER niet voldoende en onjuist onderzocht is wat het
effect is van de Westparallel op de Natura 2000 gebieden Plateaux,
Malpie, Leenderbos en op Belgische natuurgebieden. Dat onderzoek moet
opnieuw. Voorts is de commissie van mening dat allerlei zaken als
bereikbaarheid, natuur, gezondheid, recreatie, landbouw en nog veel meer
niet vergelijkbaar gemaakt zijn. Het is zodoende bijvoorbeeld niet
duidelijk hoe een beetje verbetering van de bereikbaarheid afgewogen
wordt tegen een flinke verslechtering voor de natuur en de landbouw.  En daarom is het ook niet duidelijk waarom de keuze niet gevallen is op het tweede alternatief: het West-Midden alternatief.

De Mer-commissie heeft de provincie Noord-Brabant om aanvullend
onderzoek verzocht. De Provincie zegt dat ze dat in december al kunnen
leveren. Dat geloven we niet: als het zo simpel was hadden ze het vanaf
het begin wel goed gedaan. Oplossing N69 Bewonersoverleg Dommelen (en de
andere deelnemers aan het Platform) herkennen zich in de kritische
kanttekeningen in de verslaglegging van de Commissie MER. (Deze zijn ook
grotendeels in  onze eigen zienswijze te vinden!!!) Waarmee maar gezegd
is dat er besluiten genomen zijn door de bestuurders op basis van
onvolledige informatie !!!zie ook: http://www.commissiemer.nl/advisering/lopendeadvisering/2386 en klik op kopje voorlopig toetsingsadvies (midden in de pagina).

We hebben hierover een brief aan Burgemeester en Wethouders en de
gemeenteraad Valkenswaard gestuurd en gevraagd dit voortschrijdend
inzicht mee te nemen in verdere besluitvorming en daardoor  hun
verantwoordelijkheid naar de toekomst te nemen, voor de brief kijk hier.

Voor een artikel in het ED over de keuze vor Westparallel als alternatief voor de N69 is voorbarig, klik hier.

Motie weren vrachtverkeer
Dezelfde dag werd ons bekend dat bij Provinciale Staten een motie
aangenomen was om bij wijze van proef,vrachtwagens te weren op de N69!!!
De betrokken gemeentes zagen niets in dit voorstel.
— Stel je voor dat het weren van vrachtwagens  een deel van de oplossing is!

Wethouder Wijnen is van mening dat de oplossing in een vergevorderd
stadium is. Wij denken dat het nog minstens 5 a 6 jaar gaat duren
voordat de Westparallel er ligt (in het snelste geval, en dan is het een
halve oplossing voor Aalst, Valkenswaard en Waalre en krijgen Dommelen
en Riethoven de verkeers- en leefbaarheidsproblemen en de problemen op
landbouw, recreatie en natuurgebied te verwerken!). Dit terwijl er,
zoals wij weten, een beter alternatief voor het grijpen ligt: Het
verbeterde West-Midden. (West voor internationaal verkeer en Midden voor
woon-werkverkeer).

Bergeijk en Eersel zijn tegen het vrachtwagenverbod in Valkenswaard
en Waalre. Maken die in de regio de dienst uit? Zij vinden het misschien
beter dat het verkeer de komende jaren dwars door Valkenswaard en Aalst
blijft rijden dan om Bergeijk heen en langs Eersel. Is het dan toch
misschien verstandig om eindelijk eens een klein stapje te zetten
(volgens de ladder van Verdaas) in plaats van te gaan zitten wachten op
de Grote Oplossing die er maar steeds niet komt? Hoelang had men deze
kleine stappen zoals een vrachtwagen verbod en vele andere stappen al
kunnen maken in Valkenswaard? Is men bang dat het speeltje van de
bestuurders (nieuw asfalt) niet doorgaat als blijkt dat de problemen al
ver opgelost kunnen worden door het weren van vrachtauto’s en
aanvullende (nulplus) maatregelen?

Gelukkig lijkt de gemeenteraad in Valkenswaard wakker te worden en
heeft die vorige week donderdag een motie aangenomen om B&W stappen
te laten nemen richting (al 2 jaar geleden) genomen besluiten in
deze!!!!

Verdere agenda:
8 december openbare avond over de N69 in ’t Hazzo, 20.00 uur

Platform N69 nodigt alle inwoners van Aalst en Waalre van harte uit om
over de problemen en de voorgenomen oplossingen rond de N69 te spreken!
Door voor de Westparallel te kiezen schaadt het gemeentebestuur van
Aalst- Waalre het belang van haar inwoners is onze overtuiging!
Ook u bent van harte welkom om getuige te zijn van deze ontmoeting.

Update 8 oktober 2011

De informatieavonden
Op 21, 26 en 28 september zijn respectievelijk in Riethoven,
Veldhoven en Valkenswaard informatieavonden van de provincie geweest.

Er waren veel tegenstanders van de plannen voor de Westparallel.(Zie
onder: in de media de ED special 1, 2 en 3 op de website). Helaas bleek
het niet te gaan om eerlijke informatieverstrekking waar men eventuele
tegenargumenten wilde horen en weerleggen. De provincie wilde alleen het
opgepoetste verhaal kwijt waarom de Westparallel zo’n fantastische
oplossing zou zijn voor de regio. Men kon schriftelijk vragen indienen
in de pauze. Daar werd door de voorzitter een selectie uit gemaakt en
die werden dan vervolgens globaal beantwoord. Als iemand een
vervolgvraag had werd hij/zij verwezen naar de inspraak via zienswijzen.

De informatieavonden verliepen dus naar de mening van velen uiterst
onbevredigend. Voor de provincie dienen ze P.R.-doelen. En er zit een
juridisch aspect aan: dit moet gebeuren om later niet terug gefloten te
kunnen worden door een rechter omdat er te weinig informatie zou zijn
verstrekt. Maar die informatievoorziening was dus uiterst beperkt en
eenzijdig.

Gemeentelijke zienswijze
Op 28 september probeerden B&W van Valkenswaard tussen de
bedrijven door haar zienswijze op de N69-problematiek door de
gemeenteraad te jassen. Dit terwijl men in juni jongstleden beloofd had
extra aandacht aan de N69-problematiek te besteden omdat de
gemeenteraad hier eerder nog geen (openbare) gelegenheid voor had gehad.
Het pakte anders uit. (zie onze brief aan B&W en gemeenteraad d.d.
26-09-11 ).

Met name H&G en PvdA, die drie moties indienden
(zie belangrijke nieuwe documentatie) kwamen op voor het meenemen van
een tweede alternatief West-Midden 1 in het vervolgtraject! Ook
Valkenswaard Lokaal wilde concrete, meetbare eisen maar ging niet mee in
een tweede alternatief naast de Westparallel. Valkenswaard Lokaal wil
geen inprikker in Dommelen Noord, maar wil wel de Westparallel. Ze
vergeet daarmee dat het verkeer wat naar de weg toe moet dan alleen door
Dommelen Zuid zal rijden wat tot evenveel verkeersbewegingen daar zal
leiden als nu tot problemen leidt in Waalre. Het is onverstandig dat  de
meerderheid van de  gemeenteraadsleden (met uitzondering dus van
H&G en PvdA) niet kiest om een tweede alternatief mee te nemen in
het verdere proces nu het nog kan!
Gelukkig werden de andere twee moties wel aangenomen. En inmiddels heeft B&W haar huiswerk overgedaan.(zie ED d.d. 05-10-11).

N.B. In de raad van Bergeijk werd tegelijkertijd voorgesteld en
aangenomen om : “de provincie te verzoeken om het zoekgebied voor de
aansluiting Dommelen Noord in zuidelijke richting uit te breiden “ (zie
raadsbesluit Bergeijk: bij belangrijke nieuwe documentatie; gaat het
hier om de Tienendreef doortrekken??? Dan zouden er daar een paar huizen
weg moeten!!!).

Zienswijzen
Inmiddels is de datum van het indienen van inspraakreacties (5
oktober) verstreken. Veel van jullie hebben een reactie ingediend. Onze
laatste versie staat inmiddels ook op de site. Inmiddels heeft het
bewonersoverleg (om een grotere vuist te kunnen maken bij het naar
buiten treden)  zich aangesloten bij  Platform N69.

Dit zijn elf organisaties die een gezamenlijke inspraakreactie
geformuleerd hebben en deze ook voor 5 oktober hebben aangeboden aan de
Provincie. (Zie website: belangrijke nieuwe informatie) Zij laten in
deze inspraakreactie zien (en tonen aan) dat de oplossingsrichting waar
nu niet voor gekozen is eigenlijk  een veel betere is:
het verbeterde West-Midden alternatief. Dit alternatief lost het
verkeersprobleem in de kernen van Aalst, Waalre en Valkenswaard beter
op, maakt veel meer gebruik van bestaand asfalt, spaart natuur,
recreatie en landbouw, levert geen nieuwe problemen op in Dommelen,
Veldhoven en op de A67 en is bovendien goedkoper. Vandaar dat deze 11
organisaties in hun inspraakreactie vragen aan de provincie om nu niet
te kiezen voor  één (de Westparallel) , maar juist de twee overgebleven
mogelijke oplossingen nader te onderzoeken en mee te laten lopen in het
vervolgproces. Dit veroorzaakt geen vertraging maar zou wel eens sneller
tot een oplossing kunnen leiden. U kunt de gezamenlijke inspraakreactie
van Platform N69 vinden op de sites van BMF (www.BrabantseMilieufederatie.nl)  en dus op die van  Oplossing N69 Bewonersoverleg Dommelen (www.oplossing-n69.nl.)

Wat nu in de komende tijd?
Dinsdag 11 oktober is politiek café Valkenswaard met als thema : Westparallel een zegen voor Valkenswaard
waar we ons moeten laten zien en argumenten aandragen om politici in te
lichten om scherp te blijven op het dossier Westparallel. Dit om een
debacle te voorkomen, waar men wellicht een “zegen” verwacht!.

En daarna is het belangrijk dat we ons richten op provinciale staten.
De commissie Ruimtelijke Ordening en de commissie Mobiliteit en
Financiën komen 2 december in de ochtend naar onze regio voor een
werkbezoek. Provinciale Staten zal uiteindelijk moeten beslissen of
e.e.a doorgaat of niet. Daarom is het belangrijk om de politici van deze
commissies te overtuigen van onze tegenargumenten en bedenkingen bij de
Westparallel en hen voor te houden dat er een goed alternatief is nl.
West 2-Midden 1. Onze petities en insprekers uit Dommelen, Riethoven en
Waalre hebben op het provinciehuis op 9 september al het nodige
losgemaakt!!!!

Wie mee wil denken en werken aan voorbereiding van activiteiten is van harte welkom en kan zich via ons mailadres melden. 

Hieronder vindt u de overzichtskaart met onze alternatieven
West 2 en verbeterd Midden 1 in rood , klik erop voor een uitvergroting
en scrol naar beneden om te zien wat de kleuren betekenen.

Update 17 september 2011

Hieronder vindt u een overzicht van de acties van de afgelopen weken:

 • Zo was er op 5 september een commissievergadering in de gemeente Veldhoven waar raadsleden kritische vragen stelden aan gedeputeerde van Heugten. Veldhoven wil voorkomen dat als de Westparallel er ligt dat ze geconfronteerd wordt met een verdwenen natuurgebied, een ernstigere verkeerssituatie dan nu in Aalst ( omdat de WP aansluit op een gebied wat al grote verkeersopstoppingen heeft en waar dichtbij een grootschalig woningbouwproject wordt opgestart), en als beloning een grote,onbetaalde rekening. (zie ED 07-09-11)
 • Op 6 september was er een commissievergadering in Bergeijk,waar men binnenkort dreigt overhaast een keuze te maken voor de Westparallel. Zie ons commentaar hierop hier. In het kort wordt gewezen op het gegeven dat in de verkeersplots Dommelen Noord  niet is meegenomen in het onderzoek. Hoe kan Bergeijk voor de WP kiezen op basis van onvolledige informatie?
 • Een wijkraadvergadering in Dommelen op 7 september waar boze bewoners wethouder Wijnen aan de tand voelden. De wethouder zei er “dwars voor te gaan liggen als er een weg zou moeten komen over het Loonderweggetje” en verklaarde dat de gemeente Valkenswaard geen geld had om mee te betalen aan de kosten die gemaakt zouden moeten worden binnen de gemeentegrenzen. De presentatie  en antwoorden van dhr.Oostelbos (ambtelijk ondersteuner) waren teleurstellend, formeel en weinigzeggend volgens veel van de aanwezigen. Om een voorbeeld te noemen. Een bewoner sprak zijn zorg uit over het onder de wind liggen van Dommelen waardoor er veel geluidsoverlast zal ontstaan. De ambtelijk ondersteuner volstond met de opmerking dat een en ander aan de normen van geluidsoverlast zou voldoen en ging volledig voorbij aan het gegeven dat er dag en nacht geluidsoverlast  zal ontstaan  of die nou boven of onder de norm zal zijn!
 • Een jaarvergadering van Natuurmonumenten in Waalre op 8 september waar ook de N69 een  belangrijk onderwerp op de agenda was. Na een algemene presentatie over het MGA- (Brede Belangenbenadering) proces door M. Koobs (projectcoördinator van het provinciale proces rond de N69)  ging de spreker na een korte vragenronde weer weg. Er was geen mogelijkheid om de discussie  met hem aan te gaan. Dhr. Koobs noemde  als succesfactoren van een Brede Belangenbenadering “collectief leiderschap” en “urgentie” om een oplossing te vinden rond een probleem. Verder dat Brede belangenbenadering ervan uitgaat dat de deelnemers niet alleen naar hun eigen belangen kijken. Maar ook naar het bredere belang van de hele regio en van verschillende aspecten als verkeer, natuur en leefbaarheid! Na deze inleiding door dhr. Koobs begon de avond pas goed. Er volgden goede presentaties en een verhelderende, kritische discussie over de plek van natuur en milieu en haar belangenbehartigers in dit proces.
 • Vrijdag 9 september werd  op het provinciehuis door een 20 tot 25-tal bewoners uit de regio  aan gedeputeerde Van Heugten een tweetal petities aangeboden.(Zie ED 09-09-11). De ene petitie was van ons bewonersoverleg met ongeveer 700 handtekeningen van verschillende adressen. Aan het begin van de zomer (vakantieperiode) zijn we met deze petitie langs de deuren gegaan en u hebt uw handtekening kunnen zetten. De andere petitie kwam uit Riethoven waar 98% van de inwoners getekend had. Na  het aanbieden van de petities mochten we vervolgens inspreken op de ontwerp structuurvisie R.O. deel E Grenscorridor N69, wat die dag als ingekomen stuk bij de commissie Mobiliteit en Financiën binnen gekomen was.   Hier is de  link naar hoe omroep Brabant hierover berichtte Bewoners protesteren tegen variant nieuwe N69 en de link naar de provinciale site die ook hierover verslag doet Klik hier.

Hier treft u de inspreeknotitie van ons bewonersoverleg Dommelen aan. De drie bewonersverenigingen probeerden met elkaar zoveel mogelijk spreektijd te benutten door samen te werken. De nadruk werd gelegd op het mislukken van  het proces van Brede Belangenbenadering, en op het niet oplossen van het probleem. Ook het verplaatsen  van de verkeersproblematiek door de Westparallel naar Dommelen, de schade aan natuur en landschap en de grotere kosten dan wanneer gekozen wordt voor  het Midden1/West2 alternatief kwam aan bod. Er werd en wordt ( om verdere vertraging  van oplossingen te voorkomen) voor gepleit dit tweede alternatief mee te nemen in het verdere proces.
N.B. Omdat in de plannenmakerij steeds uitgegaan is van eenrichtingverkeer op de Eindhovenseweg/Markt en de Europalaan en van een vrachtwagenverbod werd hier verder niet over gesproken.

Inspraakreactie

Na een succesvolle informatie avond met een grote opkomst, vindt u hier de beloofde Inspraakreactie op de ontwerp-structuurvisie R.O. deel E “Grenscorridor N69. We proberen binnenkort nog een korte versie van de inspraakreactie op onze site te zetten. Deze zal aanzienlijk korter en veel meer puntsgewijs zijn opgesteld. De inspraakperiode loopt van 20 juli – 5 oktober 2011, zorg dat u niet te laat bent!

De Inspraakreacties dienen als basis en kunnen eventueel uitgebreid worden met persoonlijke argumenten.

Het is verstandig om meteen in het begin al wijzigingen aan te brengen. De lezers van de inspraaknotitie zullen dan meteen zien dat het om een andere versie gaat.

Hoe gaat het inspreken ook al weer?
U kunt naar de website gaan van de provincie (www.brabant.nl/n69). Daar kunt u uw inspraaknotitie digitaal insturen door middel van een digitaal inspraakformulier. U kopieert in dat geval uw hele inspraaknotitie en plakt die in het vak waar u tekst kunt invoeren. Hier vindt u het digitale inspraakformulier.

Sommige mensen geven aan problemen te ondervinden met digitaal uploaden bij de provincie. De provincie heeft laten weten dat dhr. H. Zwepink (griffier) gebeld mag worden over deze problemen. Hij laat dan meekijken wat er aan de hand is, telefoonnummer Provincie Noord- Brabant 073-6812812.

 • U print uw inspraaknotitie uit en stopt hem in een enveloppe. U kunt hem normaal verzenden. Maar aangetekend verzenden kan ook. Dat betekent dat u een bewijs hebt dat u de brief verstuurd heeft. Dat kost wat meer, maar het biedt u ook de zekerheid dat achteraf niet gezegd kan worden dat men uw reactie niet ontvangen heeft. Stuurt u de enveloppe naar:

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Postbus 90151
5200 MC ’s-Hertogenbosch
Onder vermelding van ‘Inspraak ontwerp-structuurvisie RO deel E ‘Grenscorridor N69’.

17 juli 2011, Update en acties zomer

Binnenkort zal er eindelijk een mogelijkheid tot inspraak zijn in het proces rond “de Grenscorridor N69”. Noteer alvast de volgende data in uw agenda:

 • De inspraakprocedure op de ontwerp-structuurvisie loopt van 20 juli tot 05 oktober 2011.
 •  De ontwerp-structuurvisie en bijbehorende  milieueffectrapporten en andere relevante stukken zijn vanaf 20 juli a.s. te downloaden via www.brabant.nl/N69. Iedereen die een zienswijze wil indienen kan dit doen. Als u daar hulp bij nodig heeft kunt u een beroep op ons doen. Oplossing N69 zal ook voor een gedegen commentaar zorgen. Iedereen die geen zienswijze indient kan later ook niet bij de Raad van State terecht met bezwaren.
 •  Op 9 september 12.30 uur vindt bij Provinciale Staten een commissievergadering Mobiliteit en Financiën plaats. De vergadering is openbaar.
 • De provincie gaat informatieavonden organiseren op 26 september in partycentrum het Witven in Veldhoven en jawel: op 28 september in de raadzaal in Valkenswaard.
 • Op 2 december komen leden van de commissie Mobiliteit en Financiën en dhr. van Heugten (gedeputeerde) van de provincie naar deze regio voor een werkbezoek. Een kans om hen onze visie op zaken voor te leggen!
 • De BMF (Brabantse Milieu Federatie) heeft op haar website een document met de titel: “Weinig woorden”  geplaatst. Wij nemen dat graag integraal over!  Met inderdaad zeer weinig woorden geven ze aan waarom gekozen zou moeten worden voor het West/Midden 1 alternatief en niet voor de Westparallel. Zie voor detailinformatie ook het persbericht van BMF na het Bestuurlijk Overleg van 17 juni en de blauwe tabel op onze website.

Er is een nieuwsbrief van de provincie gekomen (kijk hier) waarin  o.m. staat dat de bewoners in de omgeving betrokken gaan worden bij het proces om te komen tot een gezamenlijk gebiedsakkoord. Wij zijn benieuwd. In de nieuwsbrief  wordt ook weer gesproken over een aansluiting bij Dommelen-Noord.Verder is er mail verkeer met de provincie en met actiegroep N69 uit Waalre geweest. Kijk hier voor de brief aan GS. De Commissaris van de Koningin en gedeputeerde dhr. van Heugten hebben laten weten hierop voor eind augustus nog te zullen reageren. We zullen u te zijner tijd op de hoogte brengen van onze brieven aan de heren en hun reactie.Overigens kregen we vragen of wij helemaal samenvallen met de BMF? Het antwoord is nee. Ons bewonersoverleg is niet hetzelfde als de BMF. De BMF komt primair op voor natuur, milieu en landschap in heel Brabant, secundair voor woon- en leefmilieu en recreatie van specifieke groepen bewoners.Bij onze bewonersgroep ligt dat precies andersom. Voor ons is de directe woon- en leefomgeving inclusief ons uitloopgebied van het grootste belang. Bovendien maken wij ons ernstig zorgen over de hoge (belasting)rekening die wij straks moeten betalen voor het niet oplossen van de verkeersproblemen, als gevolg van ondoordacht gemeentelijk beleid. Wel is het zo dat wij als bewoners met de BMF langs verschillende wegen tot dezelfde conclusie komen: een weg in het Keersopdal is schadelijk, ongewenst en nergens goed voor. De bestaande problemen kunnen bovendien voor veel minder geld wel goed worden opgelost.

Zoals u waarschijnlijk heeft gezien is onze ingezonden brief  “Westparallel: nog zeker geen gelopen race”  in het Eindhovens dagblad en een heleboel andere bladen geplaatst. Daar zijn we heel blij mee. Bij het artikel in het ED heeft de redactie echter een verkeerd kaartje gevoegd. Op dat kaartje stond de Westparallel wel goed weergegeven, maar het alternatief genaamd West-Midden niet. We hebben daar veel commentaar op gekregen en nu willen we duidelijk maken dat dat kaartje niet weergeeft wat wij voorstellen. Ons voorstel laten we hier zien.
(Voor de volledigheid: de Brabantse Milieu Federatie heeft een alternatief zonder eenrichtingverkeer en met een beperkter deel van de oude spoorbaan als optie. Zie aanvulling BMF informatieblad in archief documenten op onze website.)

·        Verzoek: Laat u vooral uw raamposters hangen of bewaar ze voor de inspraakperiode.
·        Voor wie nog een raamposter wil ophangen; er zijn nog wat exemplaren beschikbaar.
·        Wij zullen de petitie en handtekeningen op een geschikt moment aanbieden.
·        Wij organiseren nog een informatieavond in Dommelen in september. We zullen uw aanwezigheid en medewerking op diverse momenten nodig hebben!!!
·        Intussen wensen we u een heel fijne zomer toe!

25 juni 2011, nieuws wat de kranten niet (of te weinig) haalt…..

Deze week publiceerde de BMF (Brabantse Milieu Federatie) haar persbericht. BMF is een van de partijen in het bestuurlijk overleg die niet gekozen heeft voor de Westparallel.
Ze laat in dat persbericht goed beargumenteerd zien dat je op basis van de feiten in de plan- Mer tot een tegenovergestelde conclusie kan komen.En je dus niet zou moeten kiezen voor de Westparallel, zoals de meeste partijen in het Bestuurlijk Overleg deden, maar voor het andere alternatief ( Midden1/West 2). Kijk hier voor detailinformatie.

Ook zegt BMF (net als wij) dat belangrijke aspecten zoals de consequenties van de aansluiting van Dommelen- Noord nog helemaal niet zijn onderzocht. Door BMF werd uitgerekend dat de Westparallel 25% duurder is dan Midden/West. Het is onbegrijpelijk dat hier in een tijd van bezuinigingen niet naar geluisterd is tijdens het Bestuurlijk Overleg.
Zie hiervoor ook het persbericht en de blauwe tabel met herziening hoofdkostenposten Westparallel en West/Middenalternatief.
Verder heeft de gemeente Veldhoven (ook een van de partijen die niet gekozen heeft voor de Westparallel) een persbericht uitgebracht wat we u niet willen onthouden.

Het bewonersoverleg heeft een ingezonden brief verstuurd naar alle weekbladen en het Eindhovens Dagblad. We gaan er vanuit dat die ingezonden brief geplaatst wordt.
Ons is namelijk opgevallen dat kranten veel publiceren van voorstanders van de Westparallel maar weinig geluiden van de andere kant laten horen. Bovenstaande persberichten zijn we nergens tegen gekomen.

Zo viel ons ook het volgende op. Op 16 juni was er een extra ingelaste gemeenteraadsvergadering in Valkenswaard, zoals u via ons weet. Voor het eerst werd openlijke gediscussieerd door de politieke partijen over hun keuze en de keuze die de wethouder zou gaan maken in het B.O. Het Eindhovens Dagblad (wel aanwezig gezien de rapportage over de commissievergadering die volgde) vond het niet nodig daar verslag van te doen.

Als de krant niet objectief bericht moeten we zelf voor onze nieuwsvoorziening zorgen!

Juni 2011:
Volgende week 16/17 juni zal door het bestuurlijk overleg uit twee mogelijkheden worden gekozen voor het definitieve tracé N69.
De kans bestaat dat  dan gekozen wordt voor de aanleg van de Westparallel. (Eerder noemden ze dit in meerderheid hun voorkeurstracé).Dat kan zoals jullie weten grote negatieve gevolgen voor het leefmilieu en de verkeerssituatie in Dommelen, maar ook in Riethoven, hebben.

De gemeenteraadsvergadering van 26 mei was besloten. We hebben via de gemeenteraad dus geen mogelijkheid gehad om invloed te hebben of kennis te nemen van standpunten.
Onze wethouder en deelnemer aan het Bestuurlijk Overleg bij de provincie  liet in een gesprek weten dat Eersel en Bergeijk niet over andere opties willen praten, dus…..Over zijn keuze is hij zich aan het beraden.

Er zijn ook na de MERrapportage nog veel onduidelijkheden en vragen met betrekking tot de oplossingswaarde van de Westparallel en de consequenties voor Dommelen.
Onze vragen in de brief aan de gemeenteraad (d.d. 19 mei 2011, zie website) konden niet (voldoende) beantwoord worden.
Wel gaf de wethouder aan dat  hij ook voor  de belangen van Dommelen op zou komen als de keuze op de Westparallel zou vallen.

Wij vinden dat Valkenswaard met de Westparallel zou kiezen voor een onoverzichtelijk, gevaarlijk avontuur.
Problemen in de kernen Van Valkenswaard en Aalst worden verschoven naar Dommelen en worden niet opgelost. Waar aansluitingen op WP en/of ontsluiting van Dommelen -Noord komen te liggen is nog niet bekend, waarmee het kostenplaatje en wie e.e.a. gaat betalen ook onduidelijk zijn. Om maar niet te spreken van de gevolgen voor de natuur en recreatie.
Bovendien zijn er alternatieven zoals West/Midden.

Wij vinden dat een aantal van onze vragen opgelost moeten worden voor er onomkeerbare besluiten genomen worden en raden onze wethouder aan om dat voor ons Dommelnaren (voor wie het nog niet wist ook deel van Valkenswaard !) te bepleiten.

Om die vraag kracht bij te zetten komen verschillende buurtbewoners dit weekend bij u aan de deur met Raamposters en een petitie.
Hier vindt u de petitie, en hier een toelichting en een voorbeeld van de raamposter aan.
Wij hopen dat u mee wilt doen door de petitie te tekenen en de poster op een goed zichtbare plaats op te  hangen.
Mocht u zin hebben om mee te helpen bij de verspreiding laat dat dan aub even weten via ons e-mailadres: oplossingn69@gmail.com.

Mei 2011:
Op 26 mei heeft een besloten raadsvergadering plaats gevonden. Zie hier onze brief aan de verschillende politieke partijen. Hiermee wilden wij bereiken dat de juiste, kritische vragen werden gesteld.

Rondom de Westparallel is een hoop onduidelijk. Komt er een aansluiting bij Dommelen Noord? Waar komt die te liggen? Wat betekent dat voor het verkeer op de Damianusdreef? Wat is er verbeterd als het probleem van files en sluipverkeer straks in Dommelen ligt? Wat zijn de financiële gevolgen voor Valkenswaard?

April 2011: Voortgang Oplossing N69 Bewonersoverleg Dommelen
1) Er is overleg met alle politieke partijen in de gemeenteraad om ons standpunt nader toe te lichten. Daarnaast is er met de Wijkraad in Dommelen en de Kernraad en actiegroep Riethoven waar nodig, regelmatig contact.

2) Na de afwijzing van het burgerinitiatief (zie hier de samenvatting van de brief , volledige reactie vindt u bij documentatie) is op 24 maart 2011 op uitnodiging van de gemeente een gesprek geweest tussen twee vertegenwoordigers van ons Bewonersoverleg Dommelen en dhr. Nick Beaumont, een ambtenaar van de gemeente die werkt voor wethouder Wijnen. Daarbij is het volgende aan de orde geweest:

 • De Actiegroep N69, dat is de officiële vertegenwoordiger van de bevolking in het overleg van de 25 partijen bij de provincie, is niet te bereiken. Zelfs voor wethouder Wijnen geeft dhr. Bosma van de Actiegroep N69 niet thuis. In het Bestuurlijk Overleg (de bijeenkomst van de 25) zal wethouder Wijnen er bij dhr. Bosma op aandringen contact met ons op te nemen. De wethouder zal ons informeren over de uitkomst van dit gesprek. Tot nu toe hebben we nog steeds geen contact gehad.
 • Alle verslagen van het Bestuurlijk Overleg worden openbaar. De Provincie zorgt voor een toelichting op de verslagen, zodat iedereen ze beter kan begrijpen. Zodra de toelichting klaar is (31 maart) krijgen wij de verslagen en de toelichting.
 • Wij hebben bezwaar gemaakt tegen het begrip “Voorkeursalternatief”. Het is daardoor net alsof de twee alternatieven niet alle twee eerlijk behandeld worden. Wethouder Wijnen heeft aangekaart dat de naam “Voorkeursalternatief” zou moeten verdwijnen. In de plan-MER komt dat begrip dan ook niet meer voor (De plan-MER is de Milieu Effect Rapportage die de 2 alternatieven grondig gaat vergelijken).
 • In plan-MER worden de gevolgen van de eventuele aanleg van de Westparallel voor het wegennet van Dommelen gedetailleerd onderzocht. Dat is tot nu toe niet gebeurd.
 • Met betrekking tot de communicatie vanuit de overheid is veel fout gegaan. Daar kan de Gemeente niet veel aan doen want het is de taak van de Provincie. Men werkt aan verbetering: er is inmiddels een provinciaal communicatieplan en er komen o.a. nieuwsbrieven. Als het nodig is om op gemeentelijk niveau te communiceren zal de Gemeente voor faciliteiten zorgen. Dhr. Beaumont is daarbij onze contactpersoon.
 • In het proces om te komen tot de twee alternatieven is een beknopte financiële doorrekening gemaakt. Dit is gedaan om een globaal inzicht te krijgen in de kosten van alle alternatieven. Hierin kwam het aanleggen van nieuw asfalt (Westparallel) goedkoper uit dan het gebruik maken van bestaand asfalt (West 1 t/m 4).  De financiële doorrekening van de modellen is tot nu toe gemaakt door adviesbureau Grontmij op basis van kengetallen. Dat gaat in de plan-MER veel nauwkeuriger gebeuren.
 • Planning van belangrijke gebeurtenissen en wat wij als Bewonersoverleg Dommelen er mee zouden moeten. Zie tabel hieronder.
 Tijd  Wat  Wat moeten wij doen
 medio juni 2011 Plan-MER is gereed Gesprek met wethouder inplannen vóór het overleg
Bespreken in Bestuurlijk Overleg van de 25. Keuze definitief  voorkeursalternatief.
Goedkeuring door Gedeputeerde Staten van de provincie
 6 – 12 weken na goedkeuring Inspraak plan-MER Opstellen inspraakreactie
Notitie zienswijze en inspraak (verwerken) door de Provincie.
Bestuurlijk Overleg van de 25. Gesprek met wethouder inplannen vóór het overleg.
 Oktober / november 2011 Besluit GS over gebiedsakkoord en uitvoeringsovereenkomst
 Eind 2011  / begin 2012 Waarschijnlijk komt het dan in de Gemeenteraad ter sprake.Mocht             het niet ter sprake komen, dan kunnen we opnieuw een burgerinitiatief indienen om het toch door de gemeenteraad te laten bespreken. Reactie geven naar Raad.Spreekrecht vragen in de Raadscommissie. Nieuw burgerinitiatief opstellen.
 2012 Als gemeenteraad akkoord gaat, en alle 24 andere partijen van het Bestuurlijk Overleg gaan akkoord, dan neemt de Provincie het besluit.Dan moet er op gemeentelijk niveau een besluit-MER opgesteld worden en er moet een inpassingsplan / bestemmingsplan gemaakt worden. Indienen zienswijze en evt. instellen hoger beroep bij Raad van State conform de wettelijk voorgeschreven procedures (Wet Ruimtelijke Ordening)

In het schema hieronder is de eigenaar de betreffende gemeente. Wij vonden het onderstaande schema van de Provincie niet zo duidelijk. Daarom hebben we bovenstaande tabel opgesteld, waarin we ook aangegeven hebben wat onze taak is.

Geen nieuw asfalt door de natuur vlak langs Dommelen!


In een poging om tot een oplossing te komen voor het huidige
verkeersprobleem op de N69 is het Bestuurlijk Overleg Grenscorridor tot 1
voorkeursalternatief, de Westparallel, en een andere mogelijkheid
gekomen.

Inmiddels 2 opties (na acties):
Inmiddels is na protesten van diverse partijen gekomen tot een voorstel
om de twee alternatieven middels een zogenaamde MER- rapportage te laten
onderzoeken.

Donderdag 24 februari jl. is de “Verklaring Gebiedsopgave
Grenscrridor/N69” , die door wethouder Wijnen als vertegenwoordiger van
de gemeente Valkenswaard in het bestuurlijk proces getekend is, in de
Gemeenteraad onder de loep genomen. De raadsleden konden hierover niet
meebeslissen maar mochten hun “gevoelens hierover uiten”.

Met nadruk hebben we de gemeente o.m. voorgehouden (zie hiervoor de
zienswijze op de structuurvisie,vragen aan de wethouder en het
burgerinitiatief elders op deze pagina) om de Westparallel niet als
voorkeursalternatief te bestempelen maar als een van de te onderzoeken
alternatieven. Wij denken dat deze optie namelijk geen oplossing zal
bieden voor het verkeersprobleem in Aalst Waalre maar wel enorme schade
zal toebrengen aan natuur en leefbaarheid onder meer in en rond
Dommelen, maar ook in Riethoven en Veldhoven.

Optie 1: Westparallel
De Westparallel is een compleet nieuwe weg van de Dommelsedijk
langs de Keersopperdreef door de bossen van Riethoven naar de A67. Zie kaartje.

Als deze weg er daadwerkelijk komt zal dat grote gevolgen hebben voor
ons allemaal. De leefbaarheid in Dommelen zal achteruit gaan door
fijnstof en geluidsoverlast en door afname van recreatiemogelijkheden
vlak bij huis. Bovendien zal er meer verkeer door de wijk komen.

Het lijkt handig als je aan de noordzijde de wijk in of uit kunt,
maar dat zullen veel meer automobilisten denken, ook uit Valkenswaard
West en Zuid. De Damianusdreef zal erg druk worden en zal de wijk in
tweeën splijten. Kijk hier voor het kaartje van de verwachte verkeersstroom.

Dat er een oplossing moet komen voor de problemen rondom de N69
vinden wij ook maar de Westparallel lost het probleem slechts
gedeeltelijk op. Bovendien legt ze het probleem eigenlijk voor een deel
in Dommelen neer.

Optie 2: West + midden
De BMF heeft de aandacht gevestigd op andere mogelijke
oplossingsrichtingen. Een van deze oplossingen is de west+midden
variant. Deze variant zoekt een oplossing over zoveel mogelijk bestaand
asfalt. Een uitgebreide omschrijving van dit alternatief vindt u in informatieblad 1 en informatieblad 2!

Oplossing N69 Bewonersoverleg Dommelen

Zie hieronder de kaart van het west+midden alternatief